1. TITULARITAT

Titular: Fundació Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, FIRHSCSP o Fundació). Domicili social: Carrer Sant Quintí 77-79, 08041 Barcelona. Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 708. CIF: G-60136934. Telèfon: 93.553.76.13. Adreça electrònica de contacte: ir@santpau.cat

 1. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal a través d’aquest web, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament  Europeu i del consell de 27 de abril de 2016 (RGPD) i  Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals de protecció de dades de caràcter personal.

La FIRHSCSP només tracta les dades personals que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d’atendre correctament les persones usuàries, i en cap cas se cediran a tercers ni s’utilitzaran per a cap altra finalitat diferent a l’establerta. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, limitació del tractament i portabilitat us podeu adreçar a: dpo_ir@santpau.cat , Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Carrer Sant Quintí 77-79, 08041 Barcelona.

2.1. Finalitat del tractament de les dades

El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:

 • Proporcionar-li la informació necessària, per mitjà d’un correu electrònic per a dur a terme la seva donació.

2.2. Termini de conservació de les dades

Conservarem les seves dades personals fins que finalitzi la finalitat per la qual les obtenim, moment en el qual seran cancel·lades.

2.3. Legitimació pel tractament de les seves dades

La base jurídica fonamental per al tractament de les seves dades personals resideix en disposicions següents de l’apartat 1 de l’article 6 del RGPD:

 • a) L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

2.4. Mesures de seguretat

Dins el nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l’article 32 del RGPD EU 679/2016.

 1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros:
 2. la seudonimización y el cifrado de datos personales;
 3. la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;
 4. la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico;
 5. un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
 6. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.
 7. La adhesión a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 o a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 podrá servir de elemento para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 del presente artículo.
 8. El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos siguiendo instrucciones del responsable, salvo que esté obligada a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

2.5. Drets de l’usuari

Qualsevol persona pot sol·licitar confirmació sobre si la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FIRHSCSP) estem tractant dades personals que el concerneixen o no i, en tal cas, tindrà dret a accedir a les seves dades personals i a determinada informació prevista legalment.

L’interessat tindrà dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades quan siguin inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas, només podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el consentiment de l’interessat o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o amb la intenció de la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important a nivell nacional o comunitari.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La *FECYT deixarà de tractar-les, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti significativament de manera similar, tret que concorri alguna circumstància que així ho justifiqui.

Aquests drets els pot exercir a través d’un formulari que tenim a la seva disposició en la seu de la FIRHSCSP, situada al C/Sant Quintí 77-79, 08041 Barcelona (Barcelona, ES), sol·licitant-ho per e-mail a l’adreça dpo_ir@santpau.cat, acompanyant acreditació de la seva identitat.

També pot exercir aquests drets en cas de no rebre contestació per part nostra en el termini d’un mes, davant l’Autoritat de Control Espanyola http://www.agpd.es, per a sol·licitar informació sobre els seus drets.

Li preguem que, en el supòsit de produir-se alguna modificació en les seves dades personals, ens el comuniqui amb la finalitat de mantenir actualitzats les mateixes.

2.6. Consentiment per a l’enviament de comunicacions electròniques

Així mateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepto l’enviament de comunicacions electròniques”, està atorgant el consentiment exprés per enviar-li a la seva direcció de correu electrònic, telèfon, fax o algun altre medi electrònic l’enviament d’informació sobre la Entitat.

2.7. Procedència i contingut de les dades

Les dades personals que tracta la FIRHSCSP procedeixen de la persona interessada.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Identificació: Nom i cognoms, e-mail i telèfon.
 • Econòmiques: Quantitat de diners a donar i dades bancàries.
 1. RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

La Fundació no assumeix la responsabilitat derivada d’una mala utilització del contingut del web i es reserva el dret d’actualitzar-lo, modificar-lo o eliminar-lo, així com de limitar l’accés a la informació de manera temporal o definitiva.

La informació d’aquestes pàgines és la vigent en la seva data de publicació.

La Fundació no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que hi pugui haver entre la versió impresa dels seus documents i la versió electrònica publicada a la xarxa.

La Fundació no es fa responsable de cap informació no autoritzada en aquesta pàgina web, com tampoc ho fa de les no elaborades per la Fundació o no publicades amb el seu nom, especialment la continguda en pàgines web de tercers connectades mitjançant enllaços a la pàgina web. La Fundació es reserva el dret a eliminar, limitar i impedir, de manera temporal o definitiva, l’accés a continguts no autoritzats per aquesta.

En cas que tercers vulguin establir algun enllaç amb destinació a aquesta pàgina web, és necessari haver obtingut prèviament l’autorització expressa. La Fundació ha de validar les condicions en què es durà a terme el referit enllaç.